+

Ізмаїльське медичне училище

Витяг з Правил внутрішнього розпорядку
ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»

 

1. Загальні положення .

Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки i взаємовідносин для  студентів . Крім цього, правилами зумовлюється органiзацiя i тривалість навчального  дня  студентів, мiри заохочення i покарання членів  студентського коллективу
 Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної  відповідальності за їх порушення.
 Виконання Правил обов ' язкове для всіх студентів.

 

2. Основнi права студентів, що навчаються в училищі.

  Студенти, що навчаються в училищі мають право на:

- вибір профілю,  форми навчання, індивідуальних програм, позакласних занять;;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-переходити з однієї спеціальності або напряму підготовки на іншу спеціальність або напрям підготовки в межах училища в порядку, передбаченому нормативними документами училища;

-на академічну відпустку, поновлення навчання,переведення до іншого учбового закладу у порядку, встановленому положенням Міносвіти.

2.2. Студенти , які були зараховані до училища на основі пільгового навчання можуть користуватися даною пільгою протягом навчального року за результатами сесії.

Позбавитись наданої пільги студент може в разі:

Наявності однієї незадовільної оцінки за результатами сесії;
Наявності однієї задовільної оцінки за результатами сесії;
Наявності на протязі семестру трьох необґрунтованих пропусків та 3-х незадовільних оцінок.                                                                                                                                                                                     

При невиконанні цих вимог знімається пільга в оплаті за навчання.

 

3.Навчальний час студентів.

Обліковими одиницями навчального часу студента медучилища є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

Навчальні заняття у медучилищі тривають дві академічні  години (тривалість академічної години – 40 хвилин) з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.

Забороняється переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторій під час їх проведення.

 Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, клініках курс ділиться на групи або підгрупи. Склад студентських груп і підгруп формується в установленому порядку.

 

 

4. Норми поведінки

- сумлінне ставлення до навчання та праці;

- дбайливе ставлення до майна училища;

- дотримання законності та правопорядку, визначених законодавством України, Статутом ІМУ, цими Правилами та іншими нормативними документами

В примiщеннi училища забороняється:

-ходити в верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;

-голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах пiд час проведення занять;

-відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять,

-користуватися під час занять мобильными телефонами, радіоприймачами тощо;

-знаходитися на території  училища  в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння,

-розпивання спиртні і слабкоалкогольні напої, грати в азартні ігри, лихословити;

-забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах, тощо ;

-курити у всіх приміщеннях а також на території училища. Для куріння обладнуються спеціальні майданчики на території училища;

-знаходитися на території  училища після 22 годин без спеціального дозволу;

-проводити агітацію політичну та релігійного змісту;

-проводити масові заходи в приміщеннях  училища без дозволу адміністрації;

-приводити в приміщення  училища  домашніх тварин;

-самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;

-заходити в аудиторії з їжею, напоями та зберігати в них харчові продукти;

-забороняється запізнюватись на заняття

 

5.Вiдповiдальнiсть за порушення навчальної дисципліни.

 За порушення умов контракту, навчальної дисциплiни,  неналежне виконання  обов’язкiв, перебування  у нетверезому стані, розпивання в приміщеннях училища  алкогольних напоїв, притягненні до відповідальності представниками органів внутрішніх справ на території училища чи поза ним, не виконанні вимог служби охорони порядку, втраті  чи підробці  документів чи посвідчень, при порушеннях правил внутрiшнього порядку адмiнiстрацiєю училища можуть бути застосованi матерiальнi, дисциплінарні та адмiнiстративнi стягнення від попередження, догани, суворої догани і до виключення.

Дисциплiнарнi стягнення застосовуються директором училища i оголошуються наказом. За втрату студентських документів (квиток, залікова книжка, перепустка) директор має право накласти на студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження).

У випадках підробки заліково-екзаменаційних документів на студентів накладаються наступні стягнення: догана або виключення з училища.

Адмiнiстрацiя має право замість застосування дисциплiнарного стягнення передати питання про порушення дисциплiни на розгляд колективу структурного підрозділу (залежно від характеру порушень).

При застосуванні стягнення повинна враховуватися тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня робота та поведінка студента.

Наказ про застосування стягнення оголошується студенту пiд розпис, а в необхідних випадках доводиться до відома колективу.

Дисциплінарне стягнення, зокрема відрахування, може бути застосовано до студента, що навчається в училищі після отримання від нього пояснення у письмовій формі.

У разі нанесення збитку майну училища (зокрема майно третіх осіб, за яке училище несе відповідальність) студент  відшкодовує його згідно договору про навчання.

 

6.Студенти можуть бути відраховані з училища:

за власним бажанням:

- у зв'язку з переводом до іншого навчального закладу;

-за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

            -у зв’язку з призовом на строкову військову службу;

       2)   за ініціативою адміністрації, зокрема:

-за академічну неуспішність;

-за обвинувальним вироком суду, що набув законної сили;

-за порушення Статуту Ізмаїльського медичного училища;

-за порушення Правил внутрішнього розпорядку;

-за порушення Правил пожежної безпеки;

- за невиконання зобов'язань за Договором про навчання(контракт) .

Перелік грубих порушень Статуту ІМУ, Правил внутрішнього розпорядку , Правил пожежної безпеки,  за які, як правило, накладаються дисциплінарні стягнення (аж до відрахування):

-невиконання навчального плану за напрямом підготовки (спеціальності) у встановлені терміни з неповажної причини;

-систематичні пропуски занять без поважних причин;

-гра в карти, інші азартні ігри на території училища;

-розпивання спиртних і слабкоалкогольних напоїв;

-знаходження на території училища, у навчальному корпусі, бібліотеці, практичних базах ЛПЗ, святкових вечорах в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

-навмисне псування або розкрадання майна училища;

-застосування піротехнічних засобів на території училища;

-порушення Правил пожежної безпеки, правил  електробезпеки, яке могло б призвести до тяжких наслідків;

-лихослів'я, вживання ненормативної лексики,

-підробка документів, що видаються училищем: залікових книжок, залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо;

-повторне затримання за куріння в недозволеному місці.

 

7.Особи, які  навчаються в Ізмаїльському медичному училищі зобов’язані:

-виконувати  всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

-обов’язково  відвідувати  усі види навчальних занять;

-студенти, що пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і т. ін.), повинні їх виконати  у спеціально встановлений для цього час у визначеному навчальною частиною порядку (відпрацювати в 10-ти денний строк пропущену тему. Після 10-ти денного строку всі відпрацювання – платні.Якщо студент отримав двійку, то повинен в 10-ти денний строк відпрацювати; кожна третя двійка відпрацьовується в 10-ти денний строк – платно.);

-своєчасно інформувати завідувача відділенням про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;

-брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах , допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів,  інших культурно-побутових об’єктів, що обслуговують осіб, які навчаються в ІМУ;

-дбайливо та охайно ставитись до майна училища (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, тощо;

-дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування , вести себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам училища виконувати свої службовi обов'язки;

-підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях;

-забороняється без дозволу керівництва училища  виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;