+

Ізмаїльське медичне училище

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ
в Ізмаїльському медичному училищі

 

 

 

I Загальні положення

1.1 Виховна робота в медичному училищі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору. Вона організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей студентів та включається окремим розділом у плани роботи і звітну документацію.

1.2 Виховну роботу в медичному училищі здійснюють професорсько-викладацький склад, представники органів самоврядування студентів.

 1.3 Посадовці та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, документів Міністерства освіти і науки України, вимог Статуту училища, даного положення та ін. нормативних документів.

 

II Управління процесом виховання студентів медичного училища

2.1 Питання про стан і перспективи виховної роботи в медичному училищі щорічно розглядається педагогічною радою медичного училища, яка визначає напрями її розвитку на наступний період.

2.2 Організацію, поточний контроль і координацію виховної роботи на факультеті здійснює заступник директора з виховної роботи. Він організовує науково-методичну роботу з кураторами академічних груп, поширює передовий досвід організації виховної роботи.

2.3 Завідуючі відділень здійснюють загальне керівництво виховною роботою на відділеннях.

Суб’єкти, що забезпечують реалiзацiю виховної  роботи в училищі

Суб’єктами, якi органiзовують забезпечення реалiзацiї концепції виховання студентiв  училища, є:

— директор  училища;

— Педагогічна рада  училища;

— заступник директора з виховної роботи;

— завідуючі відділень;

— куратори академічних груп;

Студентська Рада;

— бiблiотека;

Для забезпечення ефективності організації виховної роботи розроблені і діють функціональні обов’язки всіх суб’єктів виховного процесу.

 

Педрада:

• розробляє Концепцію виховної роботи, формує суспільне ставлення до неї, як важливої складової навчального процесу;

• організує допомогу студентським органам самоврядування, викладачам-наставникам (кураторам) в організації позанавчальної роботи зі студентами;

• забезпечує високий рівень інформаційного забезпечення управління виховним процесом, впорядковує систему зворотної інформації про стан виховання студентів;

• визначає конкретні завдання з виховної роботи на основі вивчення рівня вихованості студентів;

 

Заступник директора з виховної роботи:

• забезпечує гуманітаризацію (гуманістичну спрямованість) навчального процесу;

• організовує систему виховної діяльності;

• забезпечує взаємодію адміністрації та органів студентського самоврядування;

• надає методичну допомогу кураторам;

• узагальнює, позитивний досвід виховної роботи.

• забезпечує системно-цільовий підхід до планування виховної роботи, здійснює аналітично-дослідну роботу;

• організує діяльність кураторів щодо реалізації завдань Концепції виховання студентів;

• організує виховну роботу на відділеннях спільно з кураторами студентських академічних груп;

• аналізує і контролює виховну роботу;

• аналізує роботу кураторів і розробляє методичні рекомендації з поліпшення якості роботи;

• організує навчання кураторів груп, підвищення педагогічної компетентності кураторів студентських груп через школу кураторів;

• розробляє методичне забезпечення загальних заходів, надає методичну допомогу відділенням;

• організує роботу студентського активу;

• забезпечує участь у міських та обласних заходах, патріотичних, духовно-моральних, культурно-масових, спортивно-оздоровчих, науково-освітніх, трудових напрямків діяльності.

 

Відділення:

• практично реалізує Концепцію виховання студентів, затверджує наставників академічних груп і керує їх роботою;

• вносить на розгляд ради відділення питання з виховної роботи серед студентів, викладачів і співробітників;

• за участю викладачів гуманітарних кафедр і співробітників служб організовує методичне і матеріально-технічне забезпечення на навчальних заняттях, за місцем проживання студентів і проведення практик;

• проводить студентські олімпіади, конкурси майстерності, науково-практичні конференції;

• сприяє розвитку студентського самоврядування, рекомендує студентів до керівництва радами гуртожитків, клубами, студіями та іншими об’єднаннями і громадськими організаціями.

 

Куратори:

• вивчають індивідуальні здібності та інтереси кожного студента, стан їх здоров’я, рівень матеріального забезпечення, співпрацюють з батьками або родичами студентів;

• сприяють формуванню колективів академічних груп, станов­ленню особистості студента;

• беруть практичну участь в організації навчального процесу в академічних групах, допомагають студентам в організації навчання, самопідготовці до занять та практики;

• проводять постійні заходи щодо підвищення дисципліни, профілактики шкідливих звичок і залежностей у студентів;

• допомагають у налагодженні студентського самоврядування в академгрупах, підтримують студентську ініціативу та активність;

• відповідно до розкладу студентських занять щотижнево здійснюють проведення годин куратора;

• допомагають відділенням, цикловим комісіям, об’єднанням, гурткам, клубам, секціям за інтересами в залученні студентів до участі в науковій творчості, художній самодіяльності, спорті, господарських роботах;

• організовують інформування студентів з найважливіших політичних питань, соціально-економічних, культурних, освітніх подій в Україні та світі;

• проводять виховну роботу згідно з річним виховним планом, розробляють разом з активом академгруп тематику виховних годин, екскурсій, культпоходів тощо;

• надають практичну допомогу молоді в організації та проведенні зустрічей з представниками виробництва, науки і культури;

• надають допомогу в адаптації та ознайомленні студентів з організацією навчального процесу, статутом, правилами мешкання в гуртожитку, внутрішнього розпорядку університету.

 

Студентська рада:

• є ініціатором і організатором всього студентського життя і виховної роботи;

• забезпечують виконання студентами своїх обов’язків;

• захищають права та інтереси студентів, вирішують їх соціальні проблеми;

• забезпечують участь студентів в управлінні навчальним процесом;

• сприяють навчальній, науковій та трудовій діяльності студентів;

• проводять заходи щодо організації студентського дозвілля та побуту;

• сприяють створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

• співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями (відповідно до чинного законодавства);

• сприяють розвитку ініціативи і самодіяльності студентів, залучають їх до активної участі у громадському житті (спираючись на діяльність студентських організацій);

• сприяють упровадженню норм здорового способу життя студентів, що проживають у гуртожитках, .організації їх трудової діяльності у виробничих і комерційних структурах;

• співпрацюють з членами студентського комітету інших навчальних закладів і молодіжними організаціями міста, області, України;

• забезпечують сприятливі умови для розвитку наукових і гуманітарних контактів зі студентами молодіжних та інших об’єднань громадян, що діють в Україні та поза її межами.

 

 

Студенти:

• безпосередньо беруть участь у житті академічних груп, відділень та навчального закладу;

• використовуючи культурно-освітній потенціал міста і традиції навчального закладу, пізнають здобутки вітчизняної і світової науки та культури, формують свій духовний світ;

• добросовісно і цілеспрямовано набувають професійних знань і практичних навичок на навчальних заняттях, олімпіадах, конкурсах майстерності, під час навчальних і виробничих практик;

• пізнають народознавство і беруть практичну участь у поширенні його серед молоді, у трудових колективах.

 

 III. Методичне забезпечення виховної роботи в медичному училищі

3.1 Координацію і методичне забезпечення виховної роботи здійснює методична комісія з виховної роботи медичному училищі. До її складу входять: заступник директора з виховної роботи, завідуючі відділень. Персональний склад комісії затверджується директором.

3.2 Методична комісія з виховної роботи медичному училищі:

- готує для розгляду на засіданні Педагогічної ради питання про стан, пріоритетні напрями і перспективи виховної роботи медичному училищі;

- розробляє нормативні документи з питань виховної роботи в медичному училищі;

- заслуховує звіти відділень та інших структурних підрозділів училища про здійснену ними роботу;

- організовує науково-методичні семінари і конференції з питань виховної роботи в медичному училищі;

- рекомендує до друку науково-методичні матеріали з питань виховної роботи в медичному училищі;

- координує виховну роботу відділень та інших структур медичному училищі.

Засідання методичної комісії проводяться не менше одного разу на місяць. Рішення приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Для підготовки і розгляду питань на засіданнях комісії можуть створюватися робочі групи і комісії з числа викладачів, студентів і співробітників медичного училища.

 

ІV Планування виховної роботи

 

4.1 Річні плани найважливіших виховних заходів готуються методичною комісією з виховної роботи і затверджуються директором.

4.2 Семестрові плани виховної роботи відділень узгоджуються із комплексним планом виховної роботи і затверджуються директором за поданням заступника директора з виховної роботи, з урахуванням пропозицій органів самоврядування студентів та інших підрозділів медичного училища.

 

V. Структура виховної роботи

5.1 Система загальноучилищних традиційних заходів.

5.2 Виховна робота в групах.

5.3 Виховна робота Студентської Ради.

5.4 Заняття студентів за інтересами.

5.6 Організація суспільно корисної праці.

5.7 Індивідуальна виховна робота, організація самовиховання.

 

 

VІ. Напрями виховної роботи

 

Виховна робота є вагомою складовою підготовки фахівців, яку проводять її за напрямами:

 

1. Виховання національної самосвідомості:

 

• почуття належності до української нації, її культури, традицій та ідеалів;

 

• розвиток пізнавального інтересу до вивчення історії свого народу, держави, етнографії та культури;

 

• формування у студентів репродуктивної свідомості іі установок на створення родини як основи відродження традиційних національних моральних цінностей.

 

2. Громадянське та патріотичне виховання:

 

• підвищення соціального статусу патріотичного виховання студентської молоді;

 

• виховання відчуття належності до політичної спільноти української держави як частини загального громадянського життя. Першочерговість громадянських обов’язків, їх перевага над індивідуальними інтересами;

 

• вірність Вітчизні, що передбачає лояльність до правових норм суспільства;

 

• повага до громадських і політичних традицій українського народу, героїчних сторінок його історії;

 

• проведення науково обґрунтованої організаційної політики з патріотичного виховання;

 

• підвищення рівня змісту, методів і технологій патріотичного виховання у коледжі на основі реальної взаємодії навчально-виховних структур.

 

 

3. Естетичне виховання:

 

• формування естетичних смаків, залучення до світу прекрасного: театру, живопису, музики тощо;

 

• розвиток пізнавального інтересу до вивчення світової культури, ознайомлення з прекрасним у галузі літератури, освіти та мистецтва;

 

• залучення студентської молоді до участі у студентській художній самодіяльності, надання можливості прояву та презентації талантів молоді, заохочення до участі у конкурсах і оглядах.

 

4. Здоровий спосіб життя та фізичне виховання:

 

• організація широкої пропаганди фізичної культури й спорту, здорового способу життя, проведення змагань;

 

• пропаганда здорового способу життя, профілактика й боротьба з курінням, наркотичною залежністю, “поганими” звичками;

 

• залучення студентів до занять у спортивних секціях, участі у різних формах масового спорту, туризму тощо.

 

5. Морально-правове виховання:

 

• формування й розвиток духовно-моральних і загально­людських цінностей;

 

• реалізація знань, пов’язаних з нормами моральності й професійної етики в навчальній, виробничій і суспільній діяльності;

 

• створення умов для усвідомлення й засвоєння особистістю сутності й значимості цивільно-патріотичних цінностей;

 

• формування системи правових знань.

 

6. Трудове та професійне виховання:

 

• формування у студентів потреби до праці як першої життєвої необхідності, вищої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;

 

• виховання поваги до людей праці, надбань попередніх поколінь української держави;

 

• вироблення навичок професійної адаптації студентів, уміння реалізувати свої теоретичні знання та навички на виробництві.

 

7. Інтелектуальне виховання:

 

• формування фундаментальних знань у системах людина – людина; людина – суспільство; людина – техніка; людина – природа;

 

• усвідомлення системи духовно-моральних знань і загально­людських цінностей;

 

• формування системи естетичних і етичних знань і цінностей;

 

• установок толерантної свідомості й протидія екстремізму та сепаратизму.

 

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є формування у студентів конкурентоспроможних якостей:

 

• підвищення мотивації самовдосконалення;

 

• формування орієнтації на успіх, лідерство й кар’єрний ріст;

 

• формування якостей соціально активної особистості;

 

• вироблення навичок самопрезентації, аргументації, прийняття рішень, організації суспільно й особистістю значимих справ.