+

Ізмаїльське медичне училище

Ізмаїльське медичне училище

Положення
про студентське самоврядування
у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»

 

 Загальні положення

 

        Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

        Студентське самоврядування у медичному училищі    є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

        У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі.  Кожен Студент має право обирати й бути обраним  до органів студентського самоврядування.

       Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

      У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» і Положенням про студентське самоврядування в ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

     Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом училища.

     Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

    Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

    Керівництво ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

   Відповідно до Закону України «Про вищу студраду» представники студентського самоврядування  мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

 

 Мета і завдання органів студентського самоврядування

        

         Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

 Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 -   захист прав та інтересів Студентів;

 -   забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;

 -    сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

 -    сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

 -  сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 -    співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

 -    сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

 

Структура і організація роботи студради

Вищим органом студентського самоврядування є конференція, на якій затверджується положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган Ради, визначається структура і термін повноважень, заслуховується звіт тощо.
Конференція може збиратися позачергово при потребі розгляду найважливіших питань життєдіяльності студентів.
Виконавчим органом студентського самоврядування училища є студрада.
Рада студентського самоврядування обирається на конференції терміном на 1 рік.
Головною структурною одиницею є академгрупа, яка делегує 1-го представника до студради. З числа своїх членів студрада обирає Президента, його заступника і секретаря (на 1 рік).
Президент студради організовує роботу комісій студради і на запрошення дирекції бере  участь у  засіданнях педради, де обговорюються питання діяльності органів студентського   самоврядування, проблемні питання студентського життя.
Секретар   студради   веде   протоколи   засідань,   організовує   контроль   за виконанням рішень і виступає з повідомленнями про їх виконання.
Студрада створює постійно діючі комісії за напрямками роботи: соціально - побутова; культурно-масова комісія; інформаційно -просвітницької роботи; комісія з організації студентської взаємодопомоги в навчанні; спортивно - масової роботи. 
Комісія обирає собі голову і його заступника.
Засідання студради проводяться не менше 2 раз у семестр, вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до складу членів.
Кожне засідання   студради   фіксується   протоколом,   який   підписується Президентом або його заступником та секретарем.
Засідання комісій проводиться 1 раз на місяць.
Рішення студради і загальної конференції є обов'язковим для виконання.

Основні напрями і завдання комісій студради
 

Соціально- побутова комісія:

бере активну участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання і іншого майна училища;
допомагає в організації чергувань студентів;
ініціює і здійснює акцію "Милосердя";

Культурно-масова комісія:

допомагає в організації виховних заходів, зустрічей;
співпрацює з музеями, театрами та іншими закладами культури.

Спортивно - масової роботи:

допомагає в організації спартакіад, турпоходів, спортивних свят і бере активну участь у них.


     Прес-центр:

висвітлення подій студради у видавничому органі "Вісник студради";
допомагає проведенню пресінформацій в академгрупах;
координує участь студентів академгруп в культурно-просвітницьких заходах, за спеціальністю, на відділенні, в училищі.


Комісія з навчальної роботи:

здійснює проміжний аналіз успішності;
контролює відвідування студентами занять;
проведення профілактичної роботи з прогульниками для попередження пропусків без поважних причин;
індивідуальна допомога студентам у навчанні, в організації самостійної роботи, в творчо-пошуковій діяльності.

 

 Права й обов'язки органів студентського самоврядування

              Органи студентського самоврядування мають право:

 -           отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

 -     звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

 -      вести конструктивний діалог з адміністрацією училища щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

 -   делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

 

         Органи студентського самоврядування зобов’язані:

 -      забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

 -       порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;

 -    звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

 -       сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

 -     узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

 

 Права й обов'язки адміністрації ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»

щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

          Адміністрація вищого навчального закладу має право:

 -  отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

 -  скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»;

 -  брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

 

         Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана:

-                     створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

 -                     інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»

 -                     надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.