+

Ізмаїльське медичне училище

 

Правила прийому
на навчання до Товариства з обмеженою відповідальністю
«Ізмаїльське медичне училище» в 2017 році

 

(відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році затверджених Наказом Мінистерства освіти і науки України 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року № 610/30478)

 

 

Провадження освітньої діяльності у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, виданої в порядку, установленому законодавством (рішення ДАК від 09.06.1998, протокол № 4 (вперше), наказ МОН України від 16.12.2016 року № 1510л (переоформлення)) та затверджених Правил прийому до ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1582.

 

І. Загальні положення

 

1. ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»  оголошує прийом для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Прийом на навчання зійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

2. Прийом вступників на навчання проводиться на небюджетні конкурсні пропозиції.

3. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, приймаються на другий курс. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси.

 

4 Особливості прийому до Ізмаїльського медичного училища осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

 

5. Особливості прийому до Ізмаїльського медичного училища осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

 

6. Фiнансування підготовки фахiвцiв у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» здійснюється за рахунок коштів фiзичних та юридичних осiб.

 

7. Організацію прийому вступників до ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора.  Головою приймальної комісії призначається директор училища. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ТОВ «Ізмаїльське медичне училище», затвердженим педагогічною радою ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»  у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

Директор ТОВ «Ізмаїльське медичне училище»  забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ТОВ «Ізмаїльське медичне училище», та/або виконання процедур вступної кампанії.

 

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

 

ІІ. Вимоги до Правил прийому

 

1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» до 10 червня 2017 року, розміщуються на офіційному веб-сайті навчального закладу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2017 року.

 

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

 

Правила прийому містять:

 

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

 

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

 

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

 

порядок і строки прийому заяв і документів;

 

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом;

 

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

 

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Умовами;

 

строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

 

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала

3. Правила прийом визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

4. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

 

ІІІ. Конкурсний відбір

 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках;

 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;

 

для вступу на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, або ступеню вищої освіти, або особи, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів в передбачених цими Умовами випадках.

 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

 

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

 

визнані учасниками бойових дій  відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 

які в 2017 році  не брали участі в основній та додаткових сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ТОВ «ІМУ» одного з документів,зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900» Деякі питання участі  в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

 

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в с через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ТОВ «ІМУ»копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

 

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї  після 01 січня 2017 року;

 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальні середню освіту за кордоном;

 

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

 

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів, або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року.

 

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

 

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

 

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

 

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 

ІV. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела її фінансування

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  у ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

 

2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України.

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

           Понеділок – П’ятниця -  800 – 1700 

           Субота - 800 – 1300 

           Неділя – вихідний.

2.Прийом заяв і документів від вступників у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до навчальних закладів

 

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

 

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 

мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

 

В ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» є консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

 

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ТОВ «Ізмаїльське медичне училище». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації).

 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають такий варіант:

 

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 

документа, що посвідчує особу;

 

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою (за наявності).

 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

копію документа, що посвідчує особу;

 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

 

довідку про проведені вакцинації;

 

документ, що підтверджує проведення флюорографії у строки не пізніше одного року на момент подання документів для осіб, які досягли 16-ти річного віку.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Умов подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

 

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ТОВ «ІМУ». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

 

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

 

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Ізмаїльське медичне училище зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), біології або творчого конкурсу (для спеціальності Стоматологія) (другий предмет).

 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), біології чи хімії (другий предмет) або результатів творчого конкурсу (для спеціальності Стоматологія).

 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування з біології або творчого конкурсу (для спеціальності Стоматологія).

 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, або ступеню вищої освіти, або особи, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план і вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування з біології або творчого конкурсу (для спеціальності Стоматологія).

5. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. 

 

6. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнту 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних навчальних закладів, додаткові бали за особливі успіхи.

 

Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу.

 

Вага балу сертифіката з Української мови та літератури становить 30% (при вступі на спеціальність «Стоматологія» 65%), вага балу сертифікатів з біології чи хімії становить – 60%, (при вступі на спеціальність «Стоматологія» творчий конкурс - 25%), вага середнього балу атестата становить 10%.

 

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Правил.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

 

7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 3).

 

8. Програми вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій навчальних закладів не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

 

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

 

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» і затверджуються  не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» та в приймальній  комісії.

 

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ТОВ «Ізмаїльське медичне училище», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

 

12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому навчальному закладі.

 

13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ТОВ «Ізмаїльське медичне училище», розглядає апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Порядок подання заяв:

1. За результатами вступного випробування абітурієнт має право подати письмову апеляційну заяву (далі – апеляція) про помилковість, на його думку, оцінки, виставленої на вступному випробуванні. На результати централізованого тестування Українського центру оцінювання якості освіти й співбесіди з медалістами це право не поширюється.

2. Апеляцією є аргументована письмова заява абітурієнта або ж про порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження оцінки, або ж про помилковість, на його думку, виставленої оцінки.

3.Апеляція подається у формі заяви зазначеного зразка.

4.Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в день проведення співбесіди, а з письмового екзамену – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції припиняють прийматися за годину до початку засідання апеляційної комісії училища.

5.Апеляція подається абітурієнтом особисто тільки в зазначений час. В інші строки апеляція не розглядається.

Заяви від інших осіб, в тому разі від родичів абітурієнта, не приймаються.

6.Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

7.Абітурієнт має право бути присутнім при розгляді апеляції й повинен мати при собі документ, що засвідчує його особу. Присутність сторонніх осіб при розгляді заяви абітурієнтів про апеляції не допускається.

8.В ході розгляду апеляції перевіряється тільки правильність виставлення оцінки за письмову роботу абітурієнта. При усному екзамені перевіряється повнота і правильність відповіді на листку підготовки або протоколі співбесіди. Апеляція не є переекзаменуванням.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

9.Після розгляду апеляції виноситься остаточне рішення апеляційної комісії про оцінку по екзаменаційній роботі. У випадку ухвалення рішення про зміну оцінки, складається протокол рішення апеляційної комісії, відповідно до якого зміни вносяться в екзаменаційну роботу абітурієнта й екзаменаційний лист.

10. Рішення із приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування, і оцінка затверджується більшістю голосів.

підлягає перегляду.

11 Усі засідання апеляційної комісії училища оформлюються протоколом, який затверджується Головою приймальної комісії училища.

12. Апеляційна комісія училища не приймає апеляції по процедурі й результатам вступних випробувань, які проводилися Українським центром оцінювання якості освіти, або іншими установами.

13. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

15. Порядок та форма проведення творчого конкурсу на спеціальність «Стоматологія».

Вступні випробовування і порядок зарахування на спеціальність «Стоматологія» проводиться згідно з Правилами прийому до ТОВ «Ізмаїльське медичне училище».

З метою виявлення рівня підготовленості і мануальних здібностей вступників на вказану спеціальність в ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» проводиться вступне випробування з Художнього моделювання та реставрації зубів.

Для взірців використовуються анатомічні форми різних груп зубів: різець, ікло, премоляр, моляр. Розмір не більше 20 - 30 см.

Як матеріал пропонується використовувати пластилін або пластичні маси.

Термін виконання - 4 академічних години з 30-хвилинною перервою.

Вимоги, які висуваються до роботи:

Вступник повинен виконати копію зуба, чітко і точно передати його пропорції, характер, форму та пластичні особливості.

Перевірка та оцінювання робіт проводиться двома викладачами.

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

 

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 

за конкурсним балом від більшого до меншого;

 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті навчального закладу.

 

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії навчального закладу.

 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу, та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування : подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії ТОВ «Ізмаїльське медичне училище». Подані оригінали документів зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Умов не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Умов.

 

 

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених в пункті 1 розділу ІХ цих Умов.

 

2. Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ТОВ «Ізмаїльське медичне училище» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Умов.

 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІV цих Умов.

 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до навчального закладу за власним бажанням, відраховані з навчального закладу за власним бажанням. повертаються Документи, подані такими особами,повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

ХІІ. Особливості прийому на навчання іноземців

та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у ТОВ «ІМУ» тільки за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

 

Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

 

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 

5. Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування не відрізняються від таких для громадян України.

 

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 

3. Навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

 

Додаток 1

До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 2 розділу І)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* За основними предметними спеціалізаціями: фізична культура і спорт; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво. 

** За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю «Народна творчість».

*** Для вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

 

 

Додаток 2

До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 5 розділу VІІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 6 розділу VІI)

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/ааа
gallery/ббб
gallery/ггг
gallery/еее
gallery/ууу
gallery/ыыы