+

Ізмаїльське медичне училище

Ізмаїльське медичне училище

Програма вступного випробування з біології
для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти.

 

Пояснювальна записка.

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з біології” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Програму вступного випробування з біології складено для осіб, які вступають до ТОВ «ІМУ» на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей: «Медcестринство», «Фармація».

Завдання складені за навчальним посібником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи» (авт. Данилова О.В., Данилов С.А. - К.: Генеза, 2008) та матеріалами для ДПА і ЗНО з біології.

Програму вступного випробування з біології 2017 року розроблено на основі чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання вступного випробування з біології:

-перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;

-виявити рівень навчальних досягнень учнів;

-оцінити ступінь  підготовленості  випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

Метою вступного випробування з біології є перевірка засвоєння вступниками знань і вмінь з фундаментальних розділів біології.

Для підготовки до екзамену програма рекомендує підручникі та навчально-методичних посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст програми вступного екзамену з біології охоплює основні базові змістові  модулі. Навчальний матеріал, беручи до уваги цілісність і системність живої природи, вибудовується у програмі за лінійно-концентричним принципом і генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого:

молекулярно - клітинний;
організменний;
надорганізменні;
різноманітність органічного світу;
методи наукового пізнання.

В програмі представлений основний перелік тем з таких розділів шкільної програми:

Розділ І -“Рослини”,

Розділ II - “Різноманітність рослин”,

Розділ III - “Гриби та лишайники”,

Розділ IV - “Бактерії”,

Розділ V - “Організми і середовище існування”,

Розділ VI - “Тварини”,

Розділ VII - “Різноманітність тварин”,

Розділ VІІІ - “Організми і середовище існування”,

Розділ ІХ - “Людина”,

Розділ Х - “Біологічні основи поведінки людини”.

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло, передбачає знання абітурієнтами реальних об’єктів і процесів живої природи; теоретичні знання про них.

Вступний іспит відбувається в тестовому вигляді.

 

Програма вступних випробувань з біології

На іспиті з біології вступник повинен виявити:

а)      знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного, людського організмів, розвитку живої природи;

б)      знання будови, життєдіяльності вірусів, прокаріотів, рослин, грибів, тварин, людини, їх класифікацію;

в)      уміння обґрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров'я тощо.

Вступ до біології. Біологія - наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Дроб'янки, Рослини, Гриби, Тварини.

Рослинний світ - складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка - наука про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві. Охорона живої природи.

І - “Рослини” Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь його функції. Види коренів. Типи (стрижнева й мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води та мінеральних речовин коренем. Добрива. Грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Пагін. Брунька - зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної рослини у зв'язку з його функціями. Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Рух мінеральних та органічних речовин по стеблу. Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина, їх будова, біологічне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскпічної будови листка у зв' язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі й рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насіння. Квітка - орган насінного розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одностатеві та двостатеві. Однодомні й дводомні рослини. Суцвіття, їх біологічне значення. Запилення. Подвійне запліднення у рослин. Утворення насіння та плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі однодольних і дводольних рослин).

Умови проростання насіння. Живлення та ріст проростка. Агротехніка висівання і вирощування рослин. Значення квітки, насінини та плоду в природі й житті людини.

II - “Різноманітність рослин” Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угрупування. Основні групи рослин. Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас Дводольні рослини. Родини: Хрестоцвіті (Капустяні), Розоцвіті, Бобові, Пасльонові, Складноцвіті (Айстрові). Клас Однодольні рослини. Родини Лілійні, Злакові. Характерні ознаки рослин перерахованих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі та житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.

III - “Гриби та лишайники” Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз з рослинами. Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання антибіотиків. Дріжджі. Гриби-паразити, які викликають хвороби рослин. Роль грибів у природі й народному господарстві.

Лишайники. Будова. Живлення, розмноження. Роль лишайників у природі та господарстві.

IV - “Бактерії” Прокаріоти. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі, медицині, сільському господарстві, промисловості. Хвороботворні бактерії.

V - “Організми і середовище існування”. Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах. Охорона природи

VI - “Тварини” Тваринний світ - складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і грибів, місце тварин у природі. Систематика тварин (завдання систематики, таксономічні категорії, основні принципи класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин. Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності.

VII - “Різноманітність тварин”, Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності. Прісноводні найпростіші: амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька. Морські одноклітинні: радіолярії (променяки), форамініфери. Пересування, живлення, дихання, виділення, подразливість, розмноження. Паразитичні найпростіші: амеба дизентерійна, лямблія кишкова, трипаносоми, лейшманії. Шляхи зараження, локалізація в організмі людини, профілактика захворювань.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова на прикладі гідри. Променева симетрія. Двошаровість Типи клітин. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значення.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови та життєдіяльності на прикладі планарії молочно-білої. Паразитичні плоскі черви: сисун печінковий, сисун котячий, ціп'як озброєний, ціп'як неозброєний, стьожак широкий, ехінокок. їх будова, життєві цикли, профілактика захворювань.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, гострик дитячий. їх будова та життєдіяльність. Цикли розвитку. Розмноження. Пристосування червів до паразитизму та способи запобігання зараженню.

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Будова й особливості життєдіяльності дощового черв'яка. Регенерація. Розмноження. Роль дощових черв'яків у ґрунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності на прикладі ставковика, беззубки. Різноманітність молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності рака річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і в житті людини. Заходи по захисту людини від кліщів. Скорпіони - отруйні тварини.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Повний та неповний метаморфоз. Основні ряди комах: Лускокрилі, Твердокрилі, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Прямокрилі. Значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу.

Клас Головохордові. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика надкласу  поділ на класи: Хрящові і Кісткові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риб на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб. Розмноження, нерест і розвиток. Турбота про потомство. Господарське значення.

Земноводні. Загальна характеристика класу, класифікація. Особливості внутрішньої та зовнішньої будови, процесів життєдіяльності на прикладі жаби. Розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження та значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності на прикладі ящірки прудкої. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Розмноження і розвиток птахів. Турбота про потомство. Пристосованість до сезонних явищ у природі (гніздування, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови й процесів життєдіяльності ссавців на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Характеристика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні та Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі й житті людини.

VІІІ - “Організми і середовище існування”. Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

Розділ ІХ - “Людина” Рівні організації тіла людини: клітина, тканини, органи, системи органів. Поняття про тканини тварин. Види тканин (епітеліальна, м'язова, нервова, сполучна). Організм - єдине ціле. Нервова та гуморальна регуляція діяльності організму людини.

Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова й особливості будови у зв'язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад, будова і властивості кісток. Вікові зміни скелета людини.

М'язи, їх функції. Основні групи м'язів тіла людини. Робота м'язів. Втома. Значення фізичного виховання та праці для правильного формування скелета й розвитку м'язів. Попередження викривлення хребта і розвитку плоскоступості.

Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та його відносна постійність. Значення крові й кровообігу. Склад крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. Зсідання крові. Імунітет. Запобіжні щеплення. Групи крові за системою АБО. Переливання крові.

Органи кровообігу: серце та судини (артерії, артеріоли, капіляри, венули, вени). Будова серця. Серцевий цикл. Велике та мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Пульс. Артеріальний тиск. Нервова та гуморальна регуляція діяльності серця та судин. Попередження серцево-судинних захворювань.

Дихання. Значення дихання. Органи дихання, їх будова та функції. Газообмін у легенях і тканинах. Поняття про життєву ємність легень. Гуморальна та нервова регуляція дихання. Дихальні рефлекси. Гігієна дихання.

Травлення. Значення травлення. Будова та функції органів травлення. Травні ферменти та їх значення у травленні. Роль І.П.Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка та підшлункова залоза, їх роль у травленні. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Всмоктування. Гігієна травлення.

Обмін речовин і енергії. Виділення. Значення для організму білків, жирів, і вуглеводів, води та мінеральних солей. Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Прояви гіповітамінозів. Витрачання енергії. Норми харчування.

Значення виділення із організму кінцевих продуктів обміну речовин. Органи сечо-видільної системи, їх будова та функції. Будова нефрона. Утворення сечі. Гуморальна регуляція сечоутворення. Профілактика захворювань органів сечовиділення.

Шкіра, будова і функції. Роль у теплорегуляції. Загартовування організму. Гігієна шкіри.

Залози внутрішньої секреції. Значення ендокринних залоз для росту, розвитку та регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньосекреторна діяльність гіпофіза, щитоподібної, при щитоподібних, підшлункової залоз, наднирників, статевих залоз.

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму людини. Будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку: довгастого, моста, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного мозку, їх значення. Поняття про соматичну та автономну нервову систему. Будова рефлекторної дуги.

Органи чуття. їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.

Х - “Біологічні основи поведінки людини”. Формування поведінки і психіки людини. Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види пам’яті. Набута поведінка. Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.

 

СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тест складається із завдань трьох видів, які містять питання з різних напрямів біологічної науки (ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія людини).

1. Завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один вірний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник випробувань вибрав та позначив правильну відповідь у Бланку відповідей.

2. Завдання на встановлення відповідності.

До кожного завдання у двох колонках подано інформацію. Яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

У завданні  пропонується розташувати поняття  (формули, характеристики тощо), позначені літерами, у певній  послідовності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Максимальна  кількість  тестових  балів  за  правильне  виконання усіх завдань тесту становить 48. Ці бали розподіляють таким чином:

– за завдання з вибором однієї правильної відповіді - 0 або 1 бал;

– за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0–4 бали;

– за завдання на встановлення правильної послідовності: 0–4 бали.

Бали

Оцінка

48-46

12

45-42

11

41-37

10

36-34

9

33-31

8

30-27

7

26-23

6

22-19

5

18-13

4

12-10

3

9-5

2

4-1

1

Література:

Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.М. Мусієнко, П.С.Славний, П.Г.Балан. – К.: Генеза, 2009. – 288 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.І.Соболь. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.В.Серебряков, П.Г.Балан. –К.: Генеза, 2008. – 288 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.В.Межерін, Я.О.Межеріна. – К.: Освіта, 20011. – 256 с.;
Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./    Н.Ю.Матяш, М.Н.Шабатура. – К.: Генеза, 2011 с.: іл.;
Мотузний В.С. Біологія. Посібник для вступаючих у вищі навчальні заклади. – К.: Генеза, 2004;
Н.Ю.Матяш. Довідник з біології, 9 кл. – К.: Генеза, 2004 ; 

 

ПРОГРАМА
вступних випробувань з біології для абітурієнтів на базі повної середньої освіти.

На іспиті з біології вступник повинен виявити:

а)      знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного, людського організмів, розвитку живої природи;

б)      знання будови, життєдіяльності вірусів, прокаріотів, рослин, грибів, тварин, людини, їх класифікацію;

в)      уміння обґрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров'я тощо.

Вступ. Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої природи. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

Тема 1. Неорганічні речовини.Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

Тема 2. Органічні речовини Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот нуклеотидів. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Тема 3. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран. Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

Тема 4. Цитоплазма клітин. Складники цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні, немембранні органели, включення. Будова і функції цитоскелету, роль його складників у просторовій організації клітин, в організації рухів у клітині та руху клітин. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету. Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолю (на прикладі гліколізу). Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків. Будова і функції одномембранних органел клітин ( гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі ) Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання. Функції пластид. Фотосинтез. Значення фотосинтезу

Тема 5. Клітина як цілісна система. Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів . Механізми відтворення і загибеліклітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз. Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін. Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, використання їх для діагностування і лікування захворювань людини.

Тема 6. Неклітинні форми життя Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини. Профілактика ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

Тема 7. Одноклітинні організми Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. . Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

Тема 8. Багатоклітинні організми Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів.

Тема 9. Розмноження організмів Нестатеве розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

Тема 10. Закономірності спадковості Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.

Тема 11. Закономірності мінливості Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.

Тема 12. Генотип як цілісна система Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

Тема 13. Індивідуальний розвиток організмів Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонування.

Тема 14. Популяція. Екосистема. Біосфера. Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угруповання таекосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

Тема 15. Основи еволюційного вчення Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції.

Тема 16. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

Розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

Розв’язування задач з екології.

Тема 17 “Рослини” Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь його функції. Види коренів. Типи (стрижнева й мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води та мінеральних речовин коренем. Добрива. Грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Пагін. Брунька - зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної рослини у зв'язку з його функціями. Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Рух мінеральних та органічних речовин по стеблу. Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина, їх будова, біологічне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскпічної будови листка у зв' язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі й рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насіння. Квітка - орган насінного розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одностатеві та двостатеві. Однодомні й дводомні рослини. Суцвіття, їх біологічне значення. Запилення. Подвійне запліднення у рослин. Утворення насіння та плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі однодольних і дводольних рослин).

Тема 18 “Різноманітність рослин”Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід, родина, клас, відділ, царство. Рослинні угрупування. Основні групи рослин. Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас Дводольні рослини. Родини: Хрестоцвіті (Капустяні), Розоцвіті, Бобові, Пасльонові, Складноцвіті (Айстрові). Клас Однодольні рослини. Родини Лілійні, Злакові. Характерні ознаки рослин названних родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі та житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.

Тема 19Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз з рослинами. Цвільові гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання антибіотиків. Дріжджі. Гриби-паразити, які викликають хвороби рослин. Роль грибів у природі й народному господарстві.

Лишайники. Будова. Живлення, розмноження. Роль лишайників у природі та господарстві.

Тема 20 Прокаріоти. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі, медицині, сільському господарстві, промисловості. Хвороботворні бактерії.

Тема 21 “Тварини”Тваринний світ - складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і грибів, місце тварин у природі. Систематика тварин (завдання систематики, таксономічні категорії, основні принципи класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин. Основні відмінності тварин від рослин, риси подібності.

Тема 22 “Різноманітність тварин” Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинних, особливості їх будови і життєдіяльності. Прісноводні найпростіші: амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька. Морські одноклітинні: радіолярії (променяки), форамініфери. Пересування, живлення, дихання, виділення, подразливість, розмноження. Паразитичні найпростіші: амеба дизентерійна, лямблія кишкова, трипаносоми, лейшманії. Шляхи зараження, локалізація в організмі людини, профілактика захворювань.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Зовнішня і внутрішня будова на прикладі гідри. Променева симетрія. Двошаровість Типи клітин. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значення.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови та життєдіяльності на прикладі планарії молочно-білої. Паразитичні плоскі черви: сисун печінковий, сисун котячий, ціп'як озброєний, ціп'як неозброєний, стьожак широкий, ехінокок. їх будова, життєві цикли, профілактика захворювань.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, гострик дитячий. їх будова та життєдіяльність. Цикли розвитку. Розмноження. Пристосування червів до паразитизму та способи запобігання зараженню.

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Будова й особливості життєдіяльності дощового черв'яка. Регенерація. Розмноження. Роль дощових черв'яків у ґрунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності на прикладі ставковика, беззубки. Різноманітність молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності рака річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і в житті людини. Заходи по захисту людини від кліщів. Скорпіони - отруйні тварини.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Повний та неповний метаморфоз. Основні ряди комах: Лускокрилі, Твердокрилі, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Прямокрилі. Значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас Головохордові. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика надкласу  поділ на класи: Хрящові і Кісткові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риб на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб. Розмноження, нерест і розвиток. Турбота про потомство. Господарське значення.

Земноводні. Загальна характеристика класу, класифікація. Особливості внутрішньої та зовнішньої будови, процесів життєдіяльності на прикладі жаби. Розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження та значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності на прикладі ящірки прудкої. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Розмноження і розвиток птахів. Турбота про потомство. Пристосованість до сезонних явищ у природі (гніздування, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови й процесів життєдіяльності ссавців на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Характеристика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні та Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі й житті людини.

Тема 23 “Людина”Рівні організації тіла людини: клітина, тканини, органи, системи органів. Поняття про тканини тварин. Види тканин (епітеліальна, м'язова, нервова, сполучна). Організм - єдине ціле. Нервова та гуморальна регуляція діяльності організму людини.

Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова й особливості будови у зв'язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад, будова і властивості кісток. Вікові зміни скелета людини.

М'язи, їх функції. Основні групи м'язів тіла людини. Робота м'язів. Втома. Значення фізичного виховання та праці для правильного формування скелета й розвитку м'язів. Попередження викривлення хребта і розвитку плоскоступості.

Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та його відносна постійність. Значення крові й кровообігу. Склад крові. Будова та функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. Зсідання крові. Імунітет. Запобіжні щеплення. Групи крові за системою АБО. Переливання крові.

Органи кровообігу: серце та судини (артерії, артеріоли, капіляри, венули, вени). Будова серця. Серцевий цикл. Велике та мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Пульс. Артеріальний тиск. Нервова та гуморальна регуляція діяльності серця та судин. Попередження серцево-судинних захворювань.

Дихання. Значення дихання. Органи дихання, їх будова та функції. Газообмін у легенях і тканинах. Поняття про життєву ємність легень. Гуморальна та нервова регуляція дихання. Дихальні рефлекси. Гігієна дихання.

Травлення. Значення травлення. Будова та функції органів травлення. Травні ферменти та їх значення у травленні. Роль І.П.Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка та підшлункова залоза, їх роль у травленні. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Всмоктування. Гігієна травлення.

Обмін речовин і енергії. Виділення. Значення для організму білків, жирів, і вуглеводів, води та мінеральних солей. Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Прояви гіповітамінозів. Витрачання енергії. Норми харчування.

Значення виділення із організму кінцевих продуктів обміну речовин. Органи сечо-видільної системи, їх будова та функції. Будова нефрона. Утворення сечі. Гуморальна регуляція сечоутворення. Профілактика захворювань органів сечовиділення.

Шкіра, будова і функції. Роль у теплорегуляції. Загартовування організму. Гігієна шкіри.

Залози внутрішньої секреції. Значення ендокринних залоз для росту, розвитку та регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньосекреторна діяльність гіпофіза, щитоподібної, при щитоподібних, підшлункової залоз, наднирників, статевих залоз.

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму людини. Будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку: довгастого, моста, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного мозку, їх значення. Поняття про соматичну та автономну нервову систему. Будова рефлекторної дуги.

Органи чуття. їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.

Тема 24 “Біологічні основи поведінки людини”.Формування поведінки і психіки людини. Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Видипам’яті. Набута поведінка.Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.

Література:

Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.М.    Мусієнко, П.С.Славний, П.Г.Балан. – К.: Генеза, 2009. – 288 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.І.Соболь. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.В.Серебряков, П.Г.Балан. –К.: Генеза, 2008. – 288 с.: іл. ;
Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.В.Межерін, Я.О.Межеріна. – К.: Освіта, 20011. – 256 с.;
Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./    Н.Ю.Матяш, М.Н.Шабатура. – К.: Генеза, 2011 с.: іл.
Балан П.Г., Вервес Ю.Г.,Поліщук В.П. Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 10-11 класи. - К.: Генеза, 1998, 2000, 2001.
Данилова О.В. та ін. Загальна біологія, X.: Торсінг, 2001.
Дербеньова АГ, Шаламов Р.В., Загальна біологія, 10-11 класи. X.: Світ дитинства, 1998.
Біологія. Великий довідник для школярів та абітурієнтів. Тернопіль, Навчальна книга - Богдан, 2001.
Біологія. Тестові завдання. К.: Генеза, 1999.

 

 

Пояснювальна записка

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з біології” базується   на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Програму вступного випробування з біології складено для осіб, яківступають до ТОВ «ІМУ» на основі повної загальної середньої освіти для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей: «Медcестринство», «Фармація».

Завдання складені за навчальним посібниками та матеріалами для ДПА і ЗНО з біології.

Програму вступного випробування з біології 2017 року розроблено на основі чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання:   перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;

виявити рівень навчальних досягнень учнів; оцінити ступінь  підготовленості  випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

Метою вступного випробування з біології є перевірка засвоєння вступниками знань і вмінь з фундаментальних розділів біології.

Для підготовки до екзамену програма рекомендує підручникі та навчально-методичних посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст програми вступного екзамену з біології охоплює основні базові змістові  модулі. Навчальний матеріал, беручи до уваги цілісність і системність живої природи, вибудовується у програмі за лінійно-концентричним принципом і генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого:

молекулярно - клітинний;
організменний;
надорганізменні;
різноманітність органічного світу;
методи наукового пізнання.

В програмі представлений основний перелік тем з таких розділів шкільної програми: Розділи: І - “Рослини”, II - “Різноманітність рослин”, III - “Гриби та лишайники”,

IV - “Бактерії”, V - “Організми і середовище існування”.

VI - “Тварини”, VII - “Різноманітність тварин”, VІІІ - “Організми і середовище існування”.

ІХ - “Людина”, Х - “Біологічні основи поведінки людини”, ХІ Молекулярний рівень організації життя, ХІІ - Клітинний рівень організації життя, ХІІІ - Організмовий рівень організації життя, XIV - Закономірності спадковості імінливості, XV - Надорганізмові рівні організації життя, XVI - Історичний розвиток органічного світу

 

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло, передбачає знання абітурієнтами реальних об’єктів і процесів живої природи; теоретичні знання про них.

Вступний іспит відбувається в тестовому вигляді.

СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тест складається із завдань трьох видів, які містять питання з різних напрямів біологічної науки (ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія людини, загальна біологія).

1. Завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких

лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник випробувань вибрав та позначив правильну відповідь у Бланку відповідей.

2. Завдання на встановлення відповідності.

До кожного завдання у двох колонках подано інформацію. Яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

У завданні  пропонується розташувати поняття  (формули, характеристики тощо), позначені літерами, у певній  послідовності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Максимальна  кількість  тестових  балів  за  правильне  виконання

усіх завдань тесту становить 48. Ці бали розподіляють таким чином:

– з вибором однієї правильної відповіді - 0 або 1 бал;

– за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0–4 бали;

– за завдання на встановлення правильної послідовності: 0–4 бали.

 

48 - 46

190 - 200

45 - 42

181 – 189

41 - 37

171 – 181

36 - 34

162 – 171

33 - 31

152 – 161

30 - 27

143 – 151

26 - 23

133 – 142

22 - 19

124 – 132

18 - 13

118 – 123

12 - 10

112 – 117

9 - 5

106 – 111

4 - 1

До 106

 

 

Програма
вступного випробування з творчого конкурсу
з  «Художнього моделювння та реставрації зубів»
для абітурієнтів, які вступають до ІМУ на основі
базової та повної загальної середньої освіти
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст зі спеціальності «Стоматологія»

 

Пояснювальна записка

         Спеціальність – «Стоматологія» (кваліфікація зубний технік) передбачає в практичній діяльності самостійне моделювання зубних і щелепно-лицевих протезів різних індивідуальних  форм і розмірів. Крім того, постійно зростають критерії вимог до естетичного протезування, що вимагає високого художнього виконання при імітації природності конструкцій.

Мета творчого конкурсу – перевірка рівня володіння вступником певними знаннями з геометрії і образотворчого мистецтва, ступеня усвідомлення та осмислення умов творчого завдання і використання засобів для його вирішення.

Програму творчого конкурсу для вступників, що вступають на спеціальність «Стоматологія» побудовано на основі тісного внутрішнього взаємозв’язку теоретичних основ знань з геометрії та практичних вмінь і навичок ліплення з натури, здобутих під час вивчення дисципліни «Образотворче мистецтво».

Програма охоплює широке коло завдань по виявленню:

мануальних здібностей вступників;
вмінь систематизовано і цілеспрямовано зорово сприймати натуру (композицію з природних форм0;
вмінь відтворювати у виконаній роботі зменшену копію зразка.

Вступник повинен мати достатній рівень знань з геометрії та мануальних навичок з образотворчого мистецтва.

 

Вступник повинен знати з предмету геометрія:

найпростіші геометричні фігури та їх властивості;
площі та об’єми фігур;
геометричні побудови;
початкові відомості стереометрії;
паралельність і перпендикулярність прямих і площин;
взаєморозміщення прямих, площин, кутів у просторі.

З предмету образотворче мистецтво:

силует (пропорції природних форм);
візерунок, фактура, текстура природних форм і предметів (зв’язок з характером форми);
відмінності бачення плоских та об’ємних форм;
особливості бачення, розуміння та передачі пропорційного співвідношення форм зразка;
візуально розуміти пластику форм зразка.

Випускник повинен вміти:

з предмету геометрія:

передавати елементи об’ємних фігур – циліндра, конуса, кулі, піраміди, призми, паралелепіпеда;
точно передавати пропорції та габаритні розміри моделі (ширину, глибину, висоту);
передавати об’єми тіл та їх поверхні, площі поверхонь;

з образотворчого мистецтва:

володіти технікою ліплення об’ємних форм з пластиліну;
передавати індивідуальні особливості відповідного зразка;
створювати образи на основі природних форм, використовуючи пластичні засоби (ліплення);
виявляти пластичними засобами рельєф, фактуру, заглиблений візерунок, тощо.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Робота з художнього моделювання та реставрації зубів виконується за завданням (зразком), який є моделлю зуба висотою 20 см.

Відтворення форми, рельєфу, фактури об’ємної фігури проводять за допомогою пластичного матеріалу (пластиліну).

При ліпленні об’ємної фігури  необхідно:

продемонструвати:

навички роботи   з  пластичним матеріалом;
уміння підготувати блок до моделювання;

відтворити:

форму;
рельєф;
фактуру;
пропорції;
габаритні розміри.

Вступник повинен виконати зменшену копію (співвідношення 1:2) заданого зразка об’ємної фігури.

Матеріали та інструменти, необхідні для складання творчого конкурсу з ліплення (надаються ВУЗом):

Пластилін 0,1 кг  одного кольору (для приготування однотонного пластиліну можна ретельно змішати між собою бруски різних кольорів).
Дошка для ліплення (розміром не  менша ніж 25х19 см).
Стеки.
Лінійка.
Серветки.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

творчого конкурсу з художнього моделювання та реставрації зубів для осіб,  які вступають на основі  базової  середньої  освіти  для  здобуття спеціальності стоматологія

Творчий конкурс з ліплення проводиться протягом 4 академічних годин з 30 хв. перервою відповідно до розкладу вступних випробувань Ізмаїльського медичного училища.

Для взірців на творчому конкурсі з ліплення використовують макети різних  видів зубів.

Вступник повинен виконати на дощці для ліплення зменшену в два рази копію зуба.

Творчий конкурс з ліплення оцінюється на основі наступних критеріїв:

Таблиця оцінювання творчого конкурсу з ліплення за значеннями 12-бальної шкали оцінювання та 100-бальної шкали (від 100 до 200 балів). Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

 

Бал за 12-бальною шкалою оцінювання

Бал за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) УЦОЯО

Критерії оцінювання практичних навиків вступника

4

120

Вступник відтворює близько половини навчального композиційного завдання. Відтворені елементи рельєфного зображення є нечітким, масштаб моделі відрізняться від заданого  більше, ніж на 20%. Завдання виконано неохайно, із розмитими контурами моделі. Дрібні  деталі об ‘єкта не відтворені. Загальний вигляд виконаної роботи неестетичний.

 

5

122

Вступник виконав більше половини поставленого завдання, має задовільні мануальні навички роботи. Відтворені основні деталі рельєфного зображення. Пропорція та об’єм виконаної роботи передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 15%. Дрібні деталі об’єкта не передані. Загальний вигляд роботи є неохайним, частково із розмитими контурами загального вигляду рельєфного зображення.

 

6

124

Вступник, в основному, відтворив поставлене перед ним завдання. Відтворення  деталей рельєфного зображення  не є чітким. Пропорція та об’єм виконаної роботи, відповідно до зразка, передані неправильно, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 10%. Дрібні деталі відображені не в повному об’ємі, а частково. Загальний вигляд роботи потребує більш естетичного вигляду. Сам  рельєф моделі  має частково розмитий контур.

 

7

140

Вступник, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображення відображене правильно. Дрібні деталі від модельовані нечітко і не   в повному об’ємі. Пропорції та об’єм зразка передані частково, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%, а дрібних деталей – до 15%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

8

155

Вступник, в цілому, відтворив поставлене перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображення відображені правильно, із пропорційним перенесенням лінійних та об’ємних розмірів зразка, масштаб моделі відрізняється від заданого більше, ніж на 5%. Дрібні деталі об’єкта передані не в повному обсязі і є зовсім  чіткими, їх масштаб відрізняється від заданого до 10%. Загальний вигляд відтвореного завдання має задовільний естетичний вигляд.

 

9

170

Вступник повністю відтворив перед ним завдання. Основні елементи рельєфного зображення відображені правильно, з незначними порушеннями рельєфу зразка. Масштаб моделі відрізняється від заданого не більше, ніж на 2%. Дрібні деталі об’єкта відображені не в повному обсязі, із нечіткими контурами, масштаб моделі дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореного зразка має гарний естетичний вигляд.

 

10

180

Вступник повністю відтворив всі параметри заданого зразка. Добре орієнтується в поставленому перед ним завданні. Чітко передає пропорції та об’єм рельєфного зображення і фактури, яку має рельєф на моделі. Мають місце незначні порушення пластики у відтворені основних та дрібних деталей зразка. Пропорції та об’єм перенесені вірно, а дрібні деталі рельєфу відрізняються від заданого не більше, ніж на 5%. Загальний вигляд відтвореної моделі має гарний естетичний вигляд.

 

11

190

Вступник аргументовано і в повному обсязі використовує свої знання з ліплення для відтворення завдання, яке поставлене перед ним. Чітко передає пропорції та об’єм рельєфного зображення, а також фактури, яку має рельєф на моделі. Дрібні елементи рельєфу відображені правильно, але із  незначними порушення пластики, масштаб моделі і  дрібних деталей рельєфу відрізняється від заданого не більше, ніж на 2%. Критично і аргументовано підходить до оцінки виконаної ним роботи. Здатний провести аналіз помилок, які можуть привести до порушення композиції під час ліплення. Загальний вигляд відтвореного завдання має високий естетичний вигляд.

 

12

200

Вступник виявив неординарні творчі здібності у виконанні завдання, яке поставлене перед ним. Аргументовано і системно виконує поставлене перед ним завдання. Повністю передає пропорції та об’єм (ширина, глибина, висота, передача габаритних розмірів) об’єкта ліплення. Точно передає пластику та рельєф зображення . Чітко відтворені дрібні деталі із високим естетичним виглядом об’єкта.

 

 

Вступники на основі базової загальної середньої освіти, робота яких була оцінена менше 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання, та на основі повної загальної середньої освіти, робота яких була оцінена менше 100 балів за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) УЦОЯО, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.